Cwestiynau Cyffredin Etholiadau

Sefyll

PAM DYLWN I SEFYLL?

Mae cymaint o resymau dros sefyll i fod yn Swyddog Gwirfoddol, Cynrychiolydd Cyfadran, Myfyrwyr Ymddiriedolwr Ôl-raddedig neu Gynrychiolydd i Gynhadledd UCM, pe baem ni'n eu rhestru nhw i gyd, byddech chi yma yn amser MAITH.

I grynhoi, mae’n gyfle gwych sy’n caniatáu i chi greu newid i fyfyrwyr ar y campws drwy weithio ar rywbeth rydych chi'n teimlo’n angerddol yn ei gylch, ac yn achos cynrychiolwyr sy’n mynychu cynadleddau, cewch siarad ar ran myfyrwyr Aberystwyth!

Byddwch yn dod yn rhan agosach o deulu Aber wrth ddatblygu sgiliau a mwynhau profiadau newydd y gallwch chi eu defnyddio yn y dyfodol.


SUT MAE SEFYLL?

Cewch sefyll drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein cyn 9am fore Llun 19 Tachwedd 2018.

Dim ond ychydig funudau sydd eu hangen i sefyll ac, os ydych chi'n ansicr ynglyn â'r hyn i'w roi ar eich cyhoeddusrwydd neu grynodeb, mae modd i chi fewngofnodi tan ddiwedd y cyfnod sefyll i ddiweddaru'r wybodaeth hon.

Mae'r Cyhoeddusrwydd (200 o eiriau) a'r Crynodeb (20 gair) yn ymddangos ar y tudalennau pleidleisio ac yma, gallwch esbonio i fyfyrwyr pam ddylen nhw bleidleisio drosoch chi.


PRYD MAE'R CYFNOD SEFYLL YN DOD I BEN?

9am fore Llun 19 Tachwedd 2018


DWI DDIM YN GWYBOD A YDW I AM SEFYLL NEU BEIDIO, BETH DDYLWN I EI WNEUD?

Cewch alw heibio Undeb y Myfyrwyr am sgwrs gydag un o'n haelodau staff a fydd yn rhoi cymorth a chyngor i chi. Gofynnwch yn y dderbynfa i gael siarad â rhywun am yr etholiadau.

Edrychwch ar Ganllawiau'r Ymgeiswyr yn hafan yr ymgeiswyr neu ar ein gwefannau eraill sy'n llawn gwybodaeth ac adnoddau am y rolau sydd i'w hethol a phroses yr etholiadau.

Siaradwch â ffrindiau, tiwtoriaid ac aelodau o'r teulu i gael rhywfaint o arweiniad.


PA RÔL DYLWN I SEFYLL AMDANI?

Chi gaiff benderfynu, a bydd hyn yn dibynnu ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau.

Cofiwch y byddwch yn y rôl hyd Fehefin 2019, felly mae’n bwysig ystyried yr hyn y byddwch chi'n ei fwynhau, a’r hyn rydych chi'n teimlo y gallwch chi ei gyfrannu ato neu ei wella ar ran myfyrwyr.

Siaradwch â ffrindiau, tiwtoriaid ac aelodau o'r teulu i weld pa rôl maen nhw'n meddwl y byddech chi'n fwyaf addas ar ei chyfer.

Edrychwch ar ein Rolau Gwirfoddol a’n Rolau Cynrychiolwyr UCM am fwy o fanylion.


PWY ALL SEFYLL?

Cyn belled â'ch bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth gallwch sefyll ar gyfer rôl Swyddog Gwirfoddol, Cynrychiolydd Cyfadran, Myfyriwr Ymddiriedolwr Ôl-raddedig neu Gynrychiolydd i Gynhadledd UCM.


PWY ALLAF I GYSYLLTU Â NHW OS OES GEN I GWESTIWN NEU BROBLEM?

Galwch heibio Undeb y Myfyrwyr i siarad ag aelod o'r tîm etholiadau neu e-bostiwch nhw ar undeb.etholiadau@aber.ac.uk.


YDY'R BROSES SEFYLL YN GYMHLETH?

Nac ydy – mae'r broses sefyll yn gyflym, yn hawdd ac yn syml. Cewch sefyll trwy gwblhau ein ffurflen ar-lein.

Peidiwch â phoeni, does dim angen i chi gyflwyno'ch dogfennau Cyhoeddusrwydd a Chrynodeb tan 9am fore Llun 19 Tachwedd.

Mae'r Cyhoeddusrwydd (200 o eiriau) a'r Crynodeb (20 gair) yn ymddangos ar y tudalennau pleidleisio; dyma ble gallwch chi esbonio i fyfyrwyr pam dylen nhw bleidleisio drosoch chi.


ERBYN PRYD MAE RHAID I MI GYFLWYNO 200 O EIRIAU O GYHOEDDUSRWYDD AC 20 GAIR O GRYNODEB?

Does dim rhaid i chi gyflwyno cyhoeddusrwydd na chrynodeb o gwbl, ond mae'n well creu rhywbeth i ddweud wrth fyfyrwyr am y mathau o bethau sydd o ddiddordeb i chi ac, os ydych chi'n gwybod, yr hyn hoffech chi ei gyflawni. Mae’r naill a’r llall yn fodd i ymgeiswyr gynnig eu syniadau a'u personoliaeth i bleidleiswyr.

Bydd y Cyhoeddusrwydd a'r Crynodebau ar gael ar wefan Undeb y Myfyrwyr ac ar y tudalennau pleidleisio ar-lein. Mae gennych chi tan 9am fore Llun 19 Tachwedd i gwblhau eich cyhoeddusrwydd a chrynodeb ar eich proffil ymgeisydd.


BETH SY'N DIGWYDD YN YSTOD Y CYFNOD SEFYLL?

Mae'n debyg y gwelwch chi negeseuon drwy'r campws ynghylch Etholiadau Cynhadledd UCM ac Is-Etholiadau’r Hydref a sut mae modd sefyll neu awgrymu myfyriwr.

Os ydych chi am sefyll, cwblhewch ein ffurflen ar-lein cyn 9am fore Llun 19 Tachwedd. Ar ôl hynny, cewch ragor o wybodaeth am yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

Hefyd, dylai pob ymgeisydd geisio mynychu un o ddwy Sesiwn Ragwybodaeth i Ymgeiswyr sy'n cael eu cynnal am 4pm a 6pm ddydd Llun 19 Tachwedd yn Ystafell Gyfarfod 1 ar lawr cyntaf Undeb y Myfyrwyr.

Yn y sesiwn hon, trafodir y broses a'r rheolau sy'n ymwneud â'r etholiad. Dylai unrhyw un sy'n methu â mynychu e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk i drafod trefniadau eraill.

Mae Undeb y Myfyrwyr yma i roi cymorth i chi drwy'r holl broses ac mae tîm gerllaw ar gyfer unrhyw beth y bydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn.


BETH YW AWGRYMU MYFYRIWR?

Mae Awgrymu Myfyriwr yn eich annog chi i enwebu ffrind, un o’ch cyfoedion neu rywun rydych chi'n ei adnabod a fyddai'n Gynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr gwych yn eich barn chi.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cyflwyno gwybodaeth sylfaenol a bydd Undeb y Myfyrwyr yn cysylltu â nhw ac yn rhoi gwybod iddynt fod rhywun wedi'u hawgrymu ar gyfer y cyfle hwn yn ogystal â rhoi gwybodaeth am sut mae sefyll.

Cewch awgrymu rhywun gan adael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi eu hawgrymu neu cewch eu hawgrymu'n ddienw.


PRYD DAW ENWAU'R MYFYRWYR SY'N SEFYLL YN GYHOEDDUS?

Bydd enwau'r holl fyfyrwyr sy'n sefyll yn gyfrinach tan ddydd Mawrth 20 Tachwedd, pan fydd y nifer yr ymgeiswyr a'u henwau'n cael eu cyhoeddi ar ôl y Sesiwn Wybodaeth i Ymgeiswyr. Caiff y cyhoeddusrwydd a'r crynodebau eu huwchlwytho i wefan Undeb y Myfyrwyr cyn y bleidlais ddydd Llun 26 Tachwedd.


Pleidleisio

PRYD BYDD Y BLEIDLAIS?

Bydd y bleidlais yn dechrau am 9am fore Llun 26 Tachwedd ac yn dod i ben am 3pm ddydd Mercher 28 Tachwedd drwy ApAber.


PWY ALL BLEIDLEISIO?

Mae unrhyw fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gymwys i bleidleisio.


BETH SY'N DIGWYDD YN YSTOD Y BLEIDLAIS?

Dyma pan fydd yr holl fyfyrwyr sy'n sefyll yn cystadlu am y rolau maen nhw'n sefyll amdanynt.

Yn ystod yr wythnos hon o bleidleisio, bydd y rheiny sy'n sefyll yn siarad â myfyrwyr ac yn ennyn eu diddordeb mewn sawl ffordd er mwyn annog pobl i bleidleisio drostynt.

Bydd myfyrwyr yn pleidleisio ar-lein drwy ApAber a chaiff mwy o wybodaeth ei rhyddhau yn nes at yr adeg.

Cyhoeddir y canlyniadau ddydd Mercher 28 Tachwedd ar wefan Undeb y Myfyrwyr ar ôl 7pm cyn belled na fydd unrhyw oedi yn sgil cwynion neu broses.