Cynrychiolwyr Academaidd

Beth yw Cynrychiolwyr Academaidd?

Cynrychiolwyr Academaidd yw myfyrwyr sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs neu yn eu hadran i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Hadran, y Brifysgol ac undeb y Myfyrwyr.

Maen nhw'n gweithio gyda'u Cynrychiolydd Cyfadran a'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr drwy fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr er mwyn cyflwyno adborth gan fyfyrwyr ac ymateb iddo.


Pwy yw fy Nghynrychiolydd Academaidd?

Mae sawl ffordd o ganfod pwy yw eich Cynrychiolydd Academaidd; yn gyntaf, gallwch wirio ein tudalen 'Darganfod Cynrychiolwyr', neu Blackboard, gan mai dyma ble mae amryw o adrannau yn gosod manylion cynrychiolwyr. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda'r adran Gwasanaethau Gwybodaeth i sicrhau bod manylion cynrychiolwyr perthnasol ar gael i fyfyrwyr.

Dylech fod yn ymwybodol y gall gymryd 4-6 wythnos i fanylion gael eu huwchlwytho, er ein bod y gwneud pob ymdrech i gyflymu'r broses hon ar draws yr adrannau.

Gallwch siarad ag aelod o'r tîm ar eich cwrs neu gysylltu â'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd drwy e-bostio alg51@aber.ac.uk fydd yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â'ch Cynrychiolydd Academaidd.


Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Credwn fod llais myfyrwyr yn bwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio eich Adran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  Drwy fod yn Gynrychiolydd Academaidd, byddwch wedi cael eich ethol gan gyd-fyfyrwyr, ac felly pwy well i gynrychioli eu barn?

Byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd gennych eisoes ac yn meithrin rhai newydd, yn ogystal â gwella eich cyflogadwyedd ac yn ymuno â rhwydwaith o fyfyrwyr sydd o'r un anian â chi, sef pobl sy'n ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr.

Ynghyd â derbyn tystysgrif a chael eich rôl wedi'i chydnabod ar eich Cofnod o Gyrhaeddiad (HEAR), bydd gennych y cyfle i gael eich enwebu ar gyfer 'Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn' yng ngwobrau diwedd y flwyffyn.


Sut mae modd i mi fod yn Gynrychiolydd Academaidd?

Cynhelir etholiadau ym Mawrth ac Ebrill ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd sy'n dychwelyd y flwyddyn academaidd nesaf, yn ogystal â Medi a Hydref ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac unrhyw swydd na etholwyd ynghynt yn y flwyddyn.

Tra bod y broses yn amrywio o adran i adran - mae rhai'n cynnal etholiadau ar-lein, eraill mewn darlithoedd - dylid yn gyntaf cyflwyno ac esbonio'r rôl i'r myfyrwyr, a rhoi cyfle iddyn nhw gynnig eu hunain os oes ganddyn nhw ddiddordeb yn y rôl.

Lle mae'r nifer o fyfyrwyr sy'n ymgeisio'n llai neu'r un fath â'r nifer o swyddi sydd ar gael (h.y. dim cystadleuaeth) dylid ceisio sicrhau bod y mwyafrif yn fodlon bod yr ymgeiswyr hynny'n ymgymryd â'r rôl.

Lle mae cystadleuaeth am swyddi, bydd cyfle fel arfer i bob ymgeisydd roi cyflwyniad byr i esbonio pam eu bod nhw'n credu y byddan nhw'n gynrychiolwyr effeithiol, ac y dylai eraill eu hethol. Wedyn cynhelir yr etholiad, a dylid hysbysu'r myfyrwyr i gyd ynglyn â'r canlyniad.


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Eleni, byddwn yn ail-enwi ein hyfforddiant: Hyfforddiant Dechreuwyr a Dychwelwyr, gan ddibynnu a ydych chi wedi bod yn Gynrychiolydd Academaidd o'r blaen.

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'ch rôl - bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os ydych chi ei angen.


Sut ydw i'n trefnu hyfforddiant?

Gallwch drefnu eich lle ar gyfer hyfforddiant pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y rôl, naill ai fel ymgeisydd neu unwaith y cewch eich ethol gan eich adran. Mae'n ofynnol i chi fynychu'r hyfforddiant er mwyn cael tystysgrif i gadarnhau eich rôl.