Cyngor yr Undeb

Beth yw Cyngor yr Undeb?

Cyngor yr Undeb yw'r corff llunio penderfyniadau goruchaf; yn y bon, mae'n gosod yr hyn mae UMAber yn credu ac yn gweithio arno. Caiff ei arwain gan gadeirydd, a gall y myfyrwyr i gyd gyflwyno syniadau, mynychu'r cyfarfod a siarad, serch hynny, dim ond rhai cynrychiolwyr penodol o blith y myfyrwyr gaiff bleidleisio, sef:

  • Swyddogion Llawn-amser
  • Swyddogion Rhan-amser
  • Cynrychiolwyr Academaidd ac Athrofa
  • Cynrychiolwyr Parth (dau o bob parth)
  • Pwyllgor Gwaith UMCA
  • Cadeiryddion, ysgrifenyddion a thrysoryddion (neu gyffelyb) o Glybiau Chwaraeon a Chymdeithasau.

Rôl Cyngor yr Undeb yw cynrychioli llais myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, ac mae'n gwneud hynny drwy osod polisi'r Undeb, yn ogystal â llunio, diddymu neu newid is-ddeddfau UMAber (h.y. y rheolau sy'n llywodraethu'r hyn rydyn ni'n ei wneud) ar y cyd â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am Gyngor yr Undeb a sut mae'n gweithio, e-bostiwch Chris.


Beth yw syniad/polisi a sut ydw i'n cyflwyno rhywbeth?

Syniad yw ffordd y gallwch chi gyflwyno mewn ysgrifen yr hyn rydych chi'n meddwl y dylai UMAber ei gredu neu fod yn gweithio arno. Unwaith y caiff ei gyflwyno, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf Cyngor yr Undeb, ac os caiff ei basio, oni ddywed Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i'r gwrthwyneb (am resymau penodol iawn) daw yn bolisi a rhaid i'r Undeb ei ddilyn.

Ymhlith enghreifftiau diweddar o syniadau a basiwyd gan Gyngor yr Undeb, gan ffurfio polisi, mae creu teclyn ar gyfer reportio aflonyddu rhywiol, a gweithio tuag at sicrhau cyllido craidd ar gyfer chwaraeon.

I gyflwyno syniad neu i fwrw golwg dros bolisi cyfredol, cliciwch ar y botymau isod:

Cyflwyno syniad | Bwrw golwg ar bolisi cyfredol


Cyfarfodydd sydd ar y gweill

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau

Dyddiad y Cyfarfod

16eg Hydref 2017

23ain Hydref 2017

30ain Hydref 2017

20fed Tachwedd 2017

27ain Tachwedd 2017

4ydd Rhagfyr 2017*

15fed Ionawr 2017

22ain Ionawr 2018

29ain Ionawr 2017

12fed Chwefror 2017

19eg Chwefror 2017

26ain Chwefror 2017

16eg Ebrill 2018

23ainEbrill 2018

30ainEbrill 2018

 

*Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Mae bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich gwneud chi'n aelod awtomatig o UMAber, oni fyddwch yn dewis optio allan. Rydym yn cynnal CCB unwaith y flwyddyn, a gall yr holl aelodau gyflwyno syniadau ar ei gyfer, mynychu'r cyfarfod a phleidleisio.

Yn ogystal â thrafod syniadau, bydd y cyfarfod yn ymdrin â chyfrifon ariannol ac ymaelodaethau ar gyfer y flwyddyn, ac yn eu cymeradwyo. Hwn yw eich cyfle i ofyn cwestiynau i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr a'r Swyddogion Llawn-amser ynglyn â'u cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.


Cyfarfodydd blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod

Agenda

Papurau

Cofnodion

30ain Ebrill 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Briff Gweithwyr Rhyw Myfyrwyr (ar gael yn Saesneg yn unig)

Atodiad 2 - Prosesau Cwynion, Disgyblaeth ac Apeliadau a gynhelir

Adroddiad Swyddogion

Dim Cworwm
26ain Chwefror 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Adroddiad Swyddogion

Cofnodion
29ain Ionawr 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Atodiad 2 - Cynigion i’r Gynhadledd Genedlaethol

Adroddiad Swyddogion

Dim Cworwm
4ydd Rhagfyr 2017 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Aelodaethau Er Anrhydedd

Dim Cworwm
30ain Hydref 2017 Agenda

Syniadau

Adroddiad Swyddogion

Cofnodion

3ydd Ebrill 2017

Agenda

Syniadau

Atodiad 1

Dim Cworwm

27ain Chwefror 2017

Agenda

Syniadau

Cofnodion

5ed Rhagfyr 2016

Agenda

Syniadau

Atodiad 1: Dadfusoddi rhag tanwyddau ffosil

Atodiad 2: Polisi Aflonyddu Rhywiol UMAber

Atodiad 3: Polisi Cyngor Arfaethedig

Adodiad 4: Is Ddeddf Etholiadau Arfaethedig

Arddiadau Swyddogion:
Llywydd
Addysg
Llywydd UMCA
Gweithgareddau
Lles

Adroddiad o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 

Cofnodion

3ydd Mai 2016

Agenda

Syniadau

Cyfrifon

Atodiad 1: Atodlen 3 ac Is-ddeddf 1 newydd

Atodiad 2: Adroddiadau'r Swyddogion

Cofnodion

14eg Mawrth 2016

Agenda

Syniadau

Atodiad 1: Atodlen 3 ac Is-ddeddf 1 newydd

Atodiad 2: Adroddiadau'r Swyddogion

Cofnodion

1af Chwefror 2016.

Agenda

Syniadau

Atodiad 1: Atodlen 3 ac Is-ddeddf 1 newydd

Atodiad 2: Adroddiadau'r Swyddogion

Cofnodion