Helo! Naomi ydw i, a fi yw eich Swyddog Lles am eleni Mae hyn yn golygu y byddaf yn gwneud cymaint â phosib i sicrhau fod eich profiad myfyrwyr mor iach, hapus a di-straen â phosib. P'un ai ydych chi angen cymorth a chyngor ar faterion megis tai a chyllid, fod gennych chi bryderon ynglyn â'ch iechyd, neu os ydych chi ond angen paned o de a rhywun i wrando ar eich cwynion, mae fy nrws wastad yn agored (ble bynnag mae'r bwyd/coffi, dyna ble fydda i). Mae'n bwysig eich bod chi'n gofalu amdanoch eich hun pan fyddwch yn y brifysgol, ac mae mor hawdd i bopeth fynd yn drech na chi. Yn gyntaf, mae angen i chi gofio nad ydych chi ar eich pen eich hun - mae'n bur debyg bod amryw o bobl eraill yn teimlo'r un fath â chi. Yn ail, mae cymaint o wasanaethau gwych ar gael yn y brifysgol hon, a all eich helpu i oresgyn beth bynnag yw eich problemau. Trafod eich problemau yw'r ffordd orau i'w goresgyn nhw, a bydd rhywun wastad yn barod i helpu â'ch arwain chi drwyddynt. Gobeithio y cewch chi amser da yn astudio yma, a chofiwch wneud y gorau o bob munud - gallaf eich sicrhau y bydd amser yn hedfan heibio! O.N. Does dim byd gwell na rhedeg ar hyd y prom wrth i'r haul fachlud.

Ceir isod y cynnydd diweddaraf ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau ac addewidion swyddogion unigol. Bydd swyddogion yn diweddaru'r system goleuadau traffig i adlewyrchu eu cynnydd. Os ydych yn dymuno herio ein cynnydd, gadewch sylw. Bydd y Tîm Democratiaeth yn ymgynghori â'r Swyddogion a chaiff y cynnydd diweddaraf ei newid felly ac os yw'n addas i wneud hynny. 

Yn dod yn fuan...

 

Yn dod yn fuan...


Mater mawr misglwyfau.

Mae'n bryd i ni siarad am fisglwyfau o ddifrif. Mae'n destun tabwy mae llawer o bobl yn ofni ei drafod, ond pam? Mae misglwyf yn broses naturiol sy'n digwydd i bobl unwaith y mis, ac mae'n bryd cael sgwrs ddifrifol amdano.

 
Cronfa Haf: pam ddylech chi wneud cais nawr!

Pan oeddwn i'n dod at ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf 'nôl yn 2014, sylweddolais i fod yr haf yn nesáu a doedd gen i ddim cynlluniau. Roeddwn i'n gwybod roeddwn i am wneud rhywbeth cyffrous, rhywbeth anturus ond gwerth chweil, felly dechreuais i edrych ar wahanol gyfleoedd i wirfoddoli dramor.

 
Adeiladu Partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Yn 2014, pasiodd Cyngor UMAber bolisi o ddiffyg hyder ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ar sail y ffaith nad oedd digon yn cael ei wneud i gynorthwyo myfyrwyr i gael mynediad i wasanaethau iechyd lleol.

 
Blog bwyd

Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roeddwn i'n ei chael hi'n anodd siopa am fwyd fyddai'n para'n hir a byddwn i wastad yn prynu pizzas a phasta parod. Efallai dydw i ddim yn arbenigwr nawr, ond dwi'n meddwl fy mod i'n dechrau gwella.

 
Hintiau Handi ar sut i ddod o hyd i le i fyw

Mae angen i chi feddwl am ambell beth cyn i chi ymrwymo i arwyddo cytundeb a rhentu eiddo.

 
 

 


 

Undeb.lles@aber.ac.uk          01970 621741          @WelfareAber