Helo bawb, Lauren ydw i, a fi yw eich Llywydd am eleni. Hon yw fy ail flwyddyn fel swyddog (llynedd fi oedd eich Swyddog Addysg) ac rwyf yn teimlo'n gyffrous ynglyn â chael eich cynrychioli am flwyddyn arall. Mae gen i radd mewn Geneteg, a graddiais yn 2015. Dechreuodd fy niddordeb yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr pan oeddwn i'n Gynrychiolydd Academaidd ac yn aelod o bwyllgor clwb chwaraeon; dyma beth sbardunodd fi i ymgeisio ar gyfer rôl fel swyddog. Fel Llywydd, fy swyddogaeth i yw sicrhau fy mod i a thîm y swyddogion yn gweithio i'ch cynrychioli chi a holl fyfyrwyr Aberystwyth. Dwi'n cwrdd yn rheolaidd â thîm gweithredol y brifysgol, yn ogystal â mynychu pwyllgorau'r brifysgol, ar ran corff y myfyrwyr; gan sicrhau fod eich lleisiau i'w clywed ar bob cyfle posib. Dwi hefyd yn cadeirio Bwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr ac mae gen i rôl sylweddol yn llywodraethiant Undeb y Myfyrwyr. Dwi'n arwain tîm y swyddogion yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd ac o ran ein hamcanion strategol, yn ogystal â'ch cynrychioli chi ar lefel genedlaethol. Fel swyddog, dwi hefyd yn cydlynu ac yn hwyluso ymgyrchoedd ar ran myfyrwyr Aberystwyth, gan sicrhau fod eich profiad yn Aber y gorau y gall fod. Dwi am ganolbwyntio ar nifer o feysydd ar ran ein myfyrwyr, a gellir gweld fy mlaenoriaethau ar fy nhudalen swyddog ar wefan yr UM. Buaswn yn eich annog i gyfranogi yng ngweithgareddau a strwythurau llunio penderfyniadau'r UM. Os ydych chi angen unrhyw beth, rydym ni wastad yma, felly mae croeso i chi alw heibio i ddweud helo!

Ceir isod y cynnydd diweddaraf ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau ac addewidion swyddogion unigol. Bydd swyddogion yn diweddaru'r system goleuadau traffig i adlewyrchu eu cynnydd. Os ydych yn dymuno herio ein cynnydd, gadewch sylw. Bydd y Tîm Democratiaeth yn ymgynghori â'r Swyddogion a chaiff y cynnydd diweddaraf ei newid felly ac os yw'n addas i wneud hynny. 

Yn dod yn fuan... 


Yn dod yn fuan... 


Neges hwyl fawr: Llywydd

Dwi wedi mwynhau popeth am fod yn Swyddog Llawn-Amser yn UMAber. O ymgeisio yn yr etholiadau a mynd allan i siarad â llwyth o bobl na fydden i'n siarad â nhw fel arall, i gael cyfle i weithio'n glòs gyda'r Brifysgol ar faterion pwysig sy'n effeithio ar fyfyrwyr a chael ein llais wedi'i glywed ar lefel uchaf, mae popeth wedi bod yn wych.

 
Pam dylwn i gofrestru i bleidleisio?

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi galw am Etholiad Cyffredinol, sydd i'w gynnal ar 8fed Mehefin 2017. Daeth hyn yn syndod i ni i gyd, gan adael myfyrwyr mewn sefyllfa anodd o ran dylanwadu ar faniffestos, cofrestru i bleidleisio a phleidleisio. Mae'n ddigon posib eich bod chi wedi blino ar etholiadau erbyn hyn;

 
Cost Bywyd yn y Brifysgol

Yn fy maniffesto, dwedais i roeddwn i am gael gwybod a yw myfyrwyr yn Aber yn wynebu ffioedd cudd ychwanegol yn eu cwrs ar ben eu ffioedd dysgu, a dechrau gweithio ar sut mae modd i ni leihau'r costau hyn.

 
Disgleiria, Diamond

Yn un o fy mlogiau y semester diwethaf, siaradais i am Adolygiad Diamond a gafodd ei gyhoeddi fis Medi yn dilyn adolygiad hir o gyllido addysg uwch, cyllid a chynhaliaeth myfyrwyr yng Nghymru.

 
 

 


undeb.llywydd@aber.ac.uk          01970 621731          @UMAber_Llywydd