7 - Croeso i AILOSOD

Croeso i AILOSOD

Croeso i AILOSOD, ail ran ein rhaglen Lesiant newydd gyffrous, sy'n arbennig ar gyfer Myfyrwyr Aber. Mae gan bob un ohonom iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, a'r gwahaniaeth yw efallai na fyddem yn sylwi pe bai rhywun o'n cwmpas yn wynebu anawsterau. Mae arnom i gyd angen dealltwriaeth ddyfnach ynghylch iechyd meddwl i'n helpu i gydnabod a helpu i chwalu unrhyw stigma.

 

Beth mae AILOSOD yn ei gylch?

Nawr ein bod ni wedi rhoi cyfle i chi ADFYWIO'ch meddylfryd, rydyn ni nawr eisiau edrych ymlaen at yr hyn sydd gan y dyfodol i’w gynnig. P'un a ydych chi'n mynd i mewn i'ch blwyddyn academaidd nesaf, neu'n graddio ar ddiwedd y flwyddyn hon, rydyn ni am gynnig rhywfaint o awgrymiadau defnyddiol i chi er mwyn gwneud y gorau o sut rydych chi'n byw eich bywyd.

 

Dros y tair wythnos nesaf o AILOSOD byddwn yn trafod:

  • Datblygu gwytnwch emosiynol

Ydych chi erioed wedi cael eich rhoi mewn sefyllfa lle rydych chi wedi gorfod delio ag amgylchiadau anodd iawn? Rydyn ni i gyd wedi cael ein gwytnwch emosiynol wedi’i brofi, ac weithiau mae'n teimlo fel eich bod chi eisiau ildio i’r straen - ond mae hynny'n normal! Rydym yn edrych i mewn i'r diffiniad o wytnwch emosiynol ac yn archwilio sut y gallwch wella'ch sylfaen i ddelio â sefyllfaoedd a all fod yn anodd y gallech ddod ar eu traws yn eich bywyd o ddydd i ddydd.

  • Bywyd ar ôl y Cyfnod Clo

Mae byw dan amodau clo wedi bod yn brofiad heriol i lawer ohonom. Wrth i gamau gael eu gwneud tuag at lacio cyfyngiadau’n llwyr, a bod pobl yn dechrau siarad am sut olwg fydd ar bethau, mae'n normal teimlo'n bryderus am fywyd ar ôl y cyfnod clo. Byddwn yn rhoi sylw i sut i ymdopi ag ofnau a allai fod gennych i’ch annog i fod yn hyderus ymysg pobl.

  • Bywyd ar ôl y Brifysgol

Gall camu allan o’ch ardal gysur yn y brifysgol fod yn frawychus i unrhyw broffesiynwyr ifanc; am y tair neu bedair blynedd ddiwethaf rydych chi wedi gwybod beth i'w ddisgwyl bob cam o'r ffordd, a byddwch wedi cael arweiniad a chefnogaeth trwy gydol y cyfnod hwnnw.Yr wythnos hon byddwn yn edrych i mewn i amryw o opsiynau a allai fod ar gael i chi ar ôl graddio a rhai awgrymiadau a chanllawiau defnyddiol i'ch helpu chi i addasu i'r bennod newydd hon o'ch bywyd.

 

Awydd cael gwybod mwy? Byddwn yn ychwanegu cynnwys bob dydd Llun, felly edrychwch yn ôl bob wythnos i ddysgu mwy am sut y gallwch chi wella'ch llesiant cyffredinol. Wedi'r cyfan, mae angen ychydig o Adfywio ac Ailosod ar bob un ohonom o bryd i'w gilydd... 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576