1 - Croeso i ADFYWIO

 

P'un a ydych chi ar eich blwyddyn gyntaf yn Aber neu'n fyfyriwr sydd wedi bod yn y Brifysgol ers rhai blynyddoedd, rydyn ni am sicrhau bod eich amser yma’n rhoi cymaint o foddhad â phosib i chi!  

Croeso i ADFYWIO, ein rhaglen Lesiant newydd gyffrous, sy'n arbennig ar gyfer Myfyrwyr Aber. Mae gan bob un ohonom iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, a'r gwahaniaeth yw efallai na fyddem yn sylwi pe bai rhywun o'n cwmpas yn wynebu anawsterau. Mae arnom i gyd angen dealltwriaeth ddyfnach ynghylch iechyd meddwl i'n helpu i gydnabod a helpu i chwalu unrhyw stigma.


Beth mae ADFYWIO yn ei gylch? 

Rydyn ni am roi cyfle i chi gael dealltwriaeth ddyfnach ohonoch chi'ch hun, a phrosesu'r hyn rydych chi'n mynd drwyddo trwy roi sylw i wahanol bynciau yn ymwneud â llesiant ar ffurf blogiau, gweithgareddau a gweithdai. 

Wedi’r cyfan, rydyn ni i gyd yn dioddef ac yn ceisio ymdopi yn ein ffordd ein hunain! 

Felly cyfranogwch yn y rhaglen a manteisiwch ar yr awgrymiadau, y pynciau a'r gweithgareddau sydd gennym ar eich cyfer yn ystod yr wythnosau nesaf! 

Dros y pum wythnos nesaf byddwn yn trafod: 

 

Sylwi pan fyddwch chi’n llosgi allan, a sut i ymdopi â hynny 

Nid yw'n syndod ein bod yn teimlo dan bwysau mewn cyfnod mor anodd ac ansicr â hwn, a’n bod yn cael ein llethu gan y sefyllfa bresennol. Byddwn yn nodi beth yw arwyddion llosgi allan, ac yn edrych ar y 12 cam sy’n perthyn i’r cyflwr gydag awgrymiadau ar sut i’ch atal chi rhag llosgi allan.

 

Pwer Cynhyrchedd 

Er mwyn eich helpu chi trwy weddill y tymor academaidd yn Aberystwyth, rydyn ni wedi ystyried y pethau sy'n fwyaf tebygol o dynnu eich sylw oddi ar eich astudiaethau, a sut i gael y gorau o'ch cynhyrchiant. I bob pwrpas, byddwn yn eich darparu â llwyth o hintiau handi ar sut i gael MWY o waith wedi’i wneud, ond yn treulio LLAI o amser yn ei wneud!

 

Unigrwydd ac Arwahanrwydd 

Mae myfyrwyr ar draws y campws wedi cael eu profiad prifysgol wedi'i droi wyneb i waered eleni oherwydd COVID-19, p'un ai hon yw'ch blwyddyn gyntaf gyda ni neu'ch blwyddyn olaf. Mae’r cyfnodau hyn o unigedd wedi peri i fyfyrwyr deimlo eu bod wedi colli cysylltiad. Felly rydyn ni wedi llunio blog er mwyn i chi ddarganfod mwy am sut y gallwch fynd i'r afael â’r unigrwydd a achosir gan coronafeirws pan fyddwch chi yn y brifysgol. 

 

Rheoli eich Iechyd Meddwl a Chorfforol 

Mae bod ag iechyd corfforol da a gofalu am eich iechyd meddwl yn golygu y gallwch chi ymdopi â bywyd bob dydd a rheoli straen yn well. Mae gofalu am eich llesiant meddyliol yn bwysig i bawb, p'un a ydych chi erioed wedi cael profiad o anawsterau iechyd meddwl ai peidio.

Yn ystod yr wythnos hon rydym yn rhoi sylw i fanteision gofalu am eich iechyd meddwl yn y brifysgol, gan eich helpu i berfformio ar eich gorau yn ystod eich astudiaethau a'ch bywyd personol hefyd, gan greu’r profiad gorau tra byddwch chi ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

 

Adeiladu'r fersiwn orau ohonoch chi 

Mae pawb eisiau bod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain, ond ychydig sy'n cyflawni hynny mewn gwirionedd. Ni yw ein gelynion gwaethaf ein hunain o ran sicrhau llwyddiant, mynd ar drywydd ein breuddwydion, a byw bywyd sy'n llawn angerdd a phwrpas. Mae rhai ohonom yn hunanddinistriol heb sylweddoli hynny, ac mae eraill yn ymwybodol o'r ffaith, ond heb yr cyfarpar a/neu'r wybodaeth sydd eu hangen i wella’r sefyllfa. Ond pwy bynnag ydych chi, peidiwch â phoeni, mae’r blog hwn ar eich cyfer chi.

 

Awydd cael gwybod mwy? Byddwn yn ychwanegu cynnwys bob dydd Llun, felly edrychwch yn ôl bob wythnos i ddysgu mwy am sut y gallwch chi wella'ch llesiant cyffredinol. Wedi'r cyfan, mae angen ychydig o Adfywio ac Ailosod ar bob un ohonom o bryd i'w gilydd... 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576